Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka

 1. Do Żłobka mogą być przyjmowane dzieci spełniające łącznie następujące warunki:
  1. są zdrowe,
  2. w wieku od 3 miesięcy do 3 roku życia,
  3. których rodzice są mieszkańcami Miasta Świnoujścia i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • uczą się,
   • pracują zawodowo,
   • są inwalidami, wobec których orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy czy do samodzielnej egzystencji,
   • zostali powołani do czynnej lub okresowej służby wojskowej,
   • odbywają karę pozbawienia wolności,
  4. zostały zakwalifikowane przez lekarza przy uwzględnieniu oprócz wieku ogólnego rozwoju dziecka.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają w następującej kolejności dzieci:
  • aktualnie uczęszczające do żłobka, których rodzice spełniają wymagane kryteria w ust.1
  • rodziców, którzy są inwalidami, wobec których orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy czy do samodzielnej egzystencji,
  • matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci i spełniających przynajmniej jeden z warunków określonych w ust. 1 pkt 3 lit. a-e,
  • umieszczone w rodzinie zastępczej, których opiekunowie spełniają przynajmniej jeden z warunków określonych w ust. 1 pkt 3 lit. a-e.
  • których oboje z rodziców spełniają przynajmniej jeden z warunków określonych w ust. 1 pkt 3 lit. a-e.
 3. W przypadku pozostawania wolnych miejsc w Żłobku w następującej kolejności mogą być przyjęte dzieci:
  • czteroletnie i tworzone grupy przedszkolne pod warunkiem, że dzieci zostały uznane przez lekarza jako dzieci nie kwalifikujące się do uczęszczania do przedszkola,
  • których tylko jeden z rodziców spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w ust. 1 pkt 3 lit.a-e.
  • których rodzice mieszkają poza terenem gminy ale pracują w Świnoujściu.

Przyjmowanie dziecka do żłobka.

Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka na podstawie "Kart zgłoszenia dziecka do żłobka", zwanych dalej kartami, wypełnionych i złożonych przez rodziców tych dzieci.

Kwalifikację kart przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, którą powołuje Dyrektor Żłobka.

W pierwszej kolejności zabezpiecza się miejsca dla dzieci aktualnie zapisanych i spełniających wymagane kryteria.

I

 1. Dyrektor Żłobka wydaje rodzicom karty oraz udziela wyczerpujących informacji dotyczących ich prawidłowego wypełnienia.
 2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Żłobka od 1 września obowiązani są złożyć prawidłowo wypełnioną kartę w okresie do 31 maja każdego roku.
 3. Dyrektor Żłobka przyjmuje i na bieżąco sprawdza pod względem formalnym wypełnione karty, a w przypadku stwierdzenia uchybień niezwłocznie zwraca kartę rodzicom celem uzupełnienia.

II

 1. Dyrektor Żłobka w terminie do dnia 10 czerwca każdego roku dokonuje sprawdzenia prawidłowości wypełnienia karty.
 2. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje kwalifikacji kart w oparciu o określony w ust. 1 wykaz kart.
 3. W terminie do dnia 15 czerwca każdego roku Dyrektor Żłobka informuje rodziców o :
  1. Przyjęciu dziecka do Żłobka
  2. Nieprzyjęciu dziecka ze względu na brak miejsc
  3. Niezakwalifikowaniu dziecka do Żłobka z podaniem przyczyn.

  W/w podawane są rodzicom w formie pisemnej poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń.
 4. W przypadku posiadania wolnych miejsc (po zakończeniu przyjęć), naboru uzupełniającego dokonuje Dyrektor Żłobka na zasadach określonych w dziale "Kryteria przyjęć dzieci do żłobka".